Käsityöopetuksen kehittäminen peruskouluissa ja lukiossa

9.2.2019

Kannanotto

Käsityönopetuksen kehittäminen peruskoulussa ja lukiossa


Tämä kannanotto on laadittu Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y.:n,
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n sekä alan yliopistojen professoreiden, opettajien ja
opiskelijoiden yhteistyönä.


Käsityön opetuksen tuntimäärää lisättävä peruskoulussa
Perusopetuksen kaikille yhteiset käsityön opinnot, johon kuuluvat teknisen työn ja
tekstiilityön työtavat, päättyvät 7. vuosiluokalla. Tämä voi merkitä oppilaalle käsityön
opintojen loppumista tai viiden vuoden taukoa käsityöopinnoissa ennen korkea-asteelle
siirtymistä.

Esitämme, että käsityötä lisätään yksi tunti seitsemännelle luokalle kaikille yhteisenä
oppiaineena. Tämän lisäksi perusopetuksen 8. ja 9. luokilla jokaisen oppilaan tulisi
saada yhteensä neljä viikkotuntia kaikille yhteistä käsityön opetusta.


Käsityö oppiaineeksi lukioon
Lukiosta puuttuu kaikille opiskelijoille suunnattu oppiaine, jossa luonnontieteellisiä,
matemaattisia ja yhteiskunnallisia tietoja sovelletaan konkreettisesti tekemällä ja
rakentamalla. Käsityössä opittavat taidot ovat tärkeitä riippumatta siitä, mihin opiskelija
suuntaa lukion jälkeen. Peruskoulun käsityönopetuksen ja lukion jälkeisten opintojen
välillä ei ole tällä hetkellä jatkumoa, joten käsityön tulisi olla oppiaine myös lukiossa.


Käsityö ja teknologinen lukutaito
Käsityössä oppilas saa mahdollisuuden kehittää teknologista lukutaitoaan sekä oppia
loogista ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua. Käsityöprojeketeissa oppilas pääsee
tuottamaan uusia ideoita, kehittelemään niitä sekä toteuttamaan erilaisia ratkaisuja
kokeillen ja keksien. Koulun käsityöluokka on lapselle ja nuorelle turvallinen paikka
kokea ja kasvaa. Käsityöllinen tekeminen ohjaa oppilasta passiivisen kuluttajan ja
vastaanottajan sijaan aktiiviseksi toimijaksi. Ympäristöä havainnoiden ja muokaten
opitaan katsomaan toisin, kyseenalaistamaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöön
niin omassa elämässä kuin yhteiskunnassakin.

Käsityössä opitaan tekemällä. Kokonaisvaltaisen oppimisen sekä aivojen kehityksen
kannalta on tärkeää, että oppilaan kehollisia kognitioita haastetaan monipuolisesti.
Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet saada
kehitystasoonsa nähden riittävä määrä laadukasta käsityön opetusta. Teknologisen
lukutaidon puute saattaa toimia yhteiskunnassa jopa syrjäyttävänä tekijänä.


Käsityölle ominainen oppiminen
Käsityössä opitaan kekseliäisyyttä, kätevyyttä, vastuullisuutta ja suunnitelmallisuutta.
Käsityöhön ja siihen liittyvien ilmiöiden oppiminen vaatii erilaisten materiaalien käyttöä,
muokkaamista sekä laadukasta ja vastuullista tuottamistoimintaa, joka yhdistää LUMAaineiden teoriatietoa käytäntöön. Käsin tekemällä oma monipuolinen osaaminen
konkretisoituu, mikä puolestaan tukee oppilaissa syntyviä pystyvyyden tunteita ja tätä
kautta heidän hyvinvointiaan. Käsityössä osaamistaan voivat näyttää helpommin myös
ne oppilaat, joille kielellinen ilmaiseminen on haastavaa, sillä oppiminen ja oppimisen
osoittaminen tapahtuu tekemällä.


Minna Hankala-Vuorinen
Puheenjohtaja
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry

Jouni Kaipainen
Puheenjohtaja
Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.


Pirita Seitamaa-Hakkarainen
Professor, PhD, Craft Studies
University of Helsinki


Kaiju Kangas
KT, teknologiakasvatuksen
apulaisprofessori
Helsingin yliopisto.


Mia Porko-Hudd
Professor i slöjdpedagogik
Åbo Akademi


Erja Syrjäläinen
Käsityön didaktiikan professori
Helsingin yliopisto


Santeri Hietala
Puheenjohtaja
Rauman TK-Kilta ry.


Riikka Räisänen
dosentti, käsityötieteen yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto


Antti Pirhonen
erikoistutkija, KT, FT, dos.
OKL Rauma, Turun yliopisto


Henna Lahti
Käsityötieteen yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto


Matti Pirttimaa
Käsityökasvatuksen yliopisto-opettaja
OKL Rauma, Turun Yliopisto

Eila Lindfors
Professor of Craft, Design and
Technology Education
University of Turku Department of
Teacher Education
Käsityönaineenopettajakoulutus


Minna Huotilainen
aivotutkija, professori
Helsingin yliopisto


Sinikka Pöllänen
professori, käsityötiede
Itä-Suomen yliopisto


Sirpa Kokko
KT, dosentti, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto


Minna Kaipainen
Käsityötieteen yliopistonlehtori
Itä-Suomen Yliopisto


Mirjami Haapalahti
Käsityökasvatuksen yliopisto-opettaja
OKL Rauma, Turun Yliopisto


Miika Leino
Käsityökasvatuksen yliopisto-opettaja
OKL Rauma, Turun Yliopisto


Juha Jaatinen
tohtorikoulutettava
OKL Rauma, Turun yliopisto