Visio ja strategia ‌‍‌‍2017-2027

Keväällä 2016 tehdyn jäsenkyselyn pohjalta työstetty visio ja strategia toimivat Tekstiiliopettajaliiton toiminnan suuntaajina. Visio ja strategia ovat ajassa eläviä ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. 


VISIO 2027

Yhteinen käsityönopettajien liitto

Tekstiiliopettajaliitto (TOL) ry. ja Tekniset opettajat (TAO) ry. toimivat yhtenäisenä edunvalvontajärjestönä kaikille valtakunnassa käsityötä opettaville. Liiton hallituksessa on jäsenistöä ympäri maan.

Pätevät opettajat kouluihin

Alakoulussa käsityötä opettavat pätevät aineenopettajat. Kaikille käsityötä opettaville on tarjottu mahdollisuus täydennyskoulutukseen, joka mahdollistaa monimateriaalisen käsityön yhteisopetuksen.

Näkyvä ja moderni käsityöoppiaine

Käsityö näkyy ja kuuluu mediassa ja ihmisten puheissa muotoilu-, ilmaisu- ja teknologia-aineena, joka rakentaa pohjan tulevaisuuden asiantuntijuuksille useilla eri aloilla. Tämän seurauksena uudessa tuntijaossa käsityölle on osoitettu lisää tunteja, joiden puitteissa opetusta voidaan jatkossa toteuttaa entistä kunnianhimoisemmin ja yhä enemmän rajoja rikkoen.


STRATEGIA 2017-2027

Yhteinen käsityönopettajien liitto

 • Jatketaan neuvotteluita yhteistyöstä TAO:n kanssa kaikilla tasoilla.
 • Yksi yhteinen hallitusten kokous alkaen vuodesta 2017 (keskusteltu TAOn työvaliokunnan kanssa)
 • Tuetaan ja kannustetaan paikallistason yhteistyötä, kuten yhteisiä kokouksia.
 • Valitaan vuoden Käsityönopettajat alkaen vuodesta 2017 (keskusteltu TAOn työvaliokunnan kanssa)
 • Tiivistetään yhteistyötä esimerkiksi tiedottamisen kautta (lehdistötiedotteet, kannanotot, lehtikirjoitukset)
 • Tuodaan esille hyviä yhteistyön käytänteitä ja esimerkkejä omissa kanavissa, TAO:n kanavilla ja muissa medioissa
 • lehtien välinen yhteistyö, mm. selvitetään mahdollisuutta tarjota jäsenetuna TAOn/TOLin lehtiä, jotta tutustutaan paremmin

Pätevät opettajat kouluihin

 • Aloitetaan aktiivinen kampanjointi sen puolesta, että aineenopettajat on saatava alakouluihin. Vieraillaan säännöllisesti ministeriössä ja laaditaan kannanottoja jäsenistölle paikallistason vaikuttamisen tueksi yhteistyössä TAOn kanssa.
 • Ollaan yhdessä TAO:n kanssa aktiivisia Opetushallituksen suuntaan valtakunnallisten täydennyskoulutusten järjestämiseksi jo kentällä toimiville opettajille. Järjestetään koulutusta enemmän yhteistyössä muiden käsityöalan toimijoiden ja yliopistojen kanssa.

Näkyvä ja moderni käsityöoppiaine

 • Pyritään kaikessa ulkoisessa viestinnässä rohkeampaan, kantaaottavampaan ja rennompaan tyyliin
 • Osallisuuden, yhteistyön ja dokumentoinnin lisääntyessä käsityössä syntyy yhä enemmän materiaalia, joka lisää näkyvyyttä. Viedään ja kannustetaan jäsenistöä viemään materiaalit näkyville lehtiin ja sosiaaliseen mediaan.
 • Käytetään ulospäin systemaattisesti uuden opetussuunnitelman käsitteistöä, kuten muotoilu, ilmaisu ja teknologia.
 • Kannustetaan jäsenistöä viemään opetustaan ja oppilaita julkisiin tiloihin ja dokumentoidaan tätä näkyville
 • Tuotetaan video käsityön opetuksesta yhteistyössä TAOn kanssa
 • Ehdotetaan juttuja sanomalehtiin ja radioihin
 • Tiivistetään some-näkyvyyttä. Päivitetään tiiviimmin omia Facebook-sivuja, perustetaan twitter-tili, tuotetaan videoita ja keskusteluja esimerkiksi syyspäiviltä