Välineitä käsityön opetukseen

 

Opetushallituksen rahoittama maksuton henkilöstökoulutus auttaa käsityön opettajia kehittämään työtään muuttuvassa maailmassa

 

Vuosikymmenten aikana käsityöoppiaine on läpikäynyt suuria muutoksia, joista merkittävimpinä näyttäytyvät 1990-luvulta alkaneet pyrkimykset käsityön saattamisesta kaikille yhtenäiseksi oppiaineeksi. Myös käsityön opetuksen käytänteet ovat olleet murroksessa, kun käsityö on vähitellen muuttunut tarvelähtöisestä tuottamisen toiminnasta ilmiölähtöiseksi ongelmanratkaisuprosessiksi.

Etenkin viimeisen opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen moni käsityön opettaja on kaivannut välineitä monimateriaalisen käsityön toteuttamiseen ja käsityön oppimisympäristöjen kehittämiseen. Alkuvuodesta starttaava käsityön opettajien täydennyskoulutuskokonaisuus VäKä 2.0 – Välineitä käsityön opetuksen muutokseen 2018–2019 pyrkii vastaamaan kentältä kuuluneeseen toiveeseen tarjoamalla opetukseen ja opetuksen kehittämiseen uutta sisältöä.

– Käsityö on suunnittelu- ja elämänhallinnan taitoja kehittävä monimateriaalinen oppiaine, jonka kautta oppilasta voidaan kasvattaa aktiivisesti ja itseohjautuvaksi kansalaiseksi muuttuvien haasteiden yhteiskunnassa. Täydennyskoulutuksen tehtävänä on tarjota välineitä, jotta opettaja pystyy reagoimaan vaatimuksiin ja uudistamaan opetustaan, kertoo täydennyskoulutuskokonaisuuden suunnittelusta vastannut Marja-Leena Rönkkö.

Opintokokonaisuus koostuu neljästä opintojaksosta, jotka lähestyvät käsityötä luovuutta, ongelmanratkaisua ja itsetuntoa kehittävänä oppiaineena uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Älykkäät tuotteet käsityön opetuksessa ja oppimisympäristöissä (10 op) -opintojaksolla tutustutaan robotiikan ja ohjelmoinnin perusteisiin, ja harjoitellaan ja sovelletaan niitä e-tekstiileiden ja älytekstiilituotteiden suunnitteluun ja valmistukseen.

Kokonaisen käsityöprosessin ohjaaminen (5 op) -kokonaisuuden tarkoituksena on kehittää suunnittelun menetelmien tuntemusta sekä tarjota välineitä erilaisten suunnittelullisten lähestymistapojen käyttöön osana opetusta.

Monimateriaaliset käsityöteknologiat (8 op) perehdyttää monimateriaalisten työvälineiden, kuten laserin ja 3d-printterin, käyttöön ja hyödyntämismahdollisuuksiin osana käsityön opetusta ja avaa näkökulmia monimateriaalisen käsityöprosessin toteuttamiseen yhteisopettajuuden keinoin.

Ilmiölähtöinen opetus käsityössä (3 op) lähestyy käsityöoppiainetta ilmiöoppimista tukevana opetuksen ja kasvatuksen muotona, korostaen käsityön roolia eheyttävien oppimiskokonaisuuksien laatimisessa ja ainerajat ylittävässä yhteistyössä muun muassa luma-aineiden kanssa.

Koulutuskokonaisuuden lähiopetus järjestetään Raumalla, ja opiskelija voi valita tarjotuista kursseista yhden tai useampia.

 

Ilmoittautuminen viimeistään 1.12.2017 Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitokselle tästä


TEKSTI ANNA KOUHIA 

 

Kuva Marja-Leena Rönkkö