Käsityönopettajan kirjavat ammattinimikkeet hämmentävät

1.1.2021

Käsityönopettajista käytettävät ammattinimikkeet vaihtelevat suuresti. Työnhaussa pelkkä käsityönopettaja ei tällä hetkellä kerro opettajan osaamisesta. Tästä syystä Tekstiiliopettajaliitto TOL ry. ja Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. ovat marraskuussa julkaisseet lausunnon käsityön opettajan ammattinimikkeen selkeyttämiseksi. 

Käsityönopettajia haetaan lukuisilla termeillä

Avoinna olevien käsityönopettajan tehtävän nimikkeet vaihtelevat huomattavasti. Opettajaa etsitään niin kovien kuin pehmeiden materiaalien opetukseen tai pelkästään maininnalla käsityö. Vaikka käsityönopettajan ammattinimike pitää sisällään teknisen työn ja tekstiilityön työtapojen opetusta, ei tämä useinkaan käy ilmi hakuilmoituksesta. 

Erilaiset ammattinimikkeet ovat herättäneet keskustelua alan sisällä jo pidempään. Suurimmalla osalla käsityötä opettavista koulutus ja siten myös aineenhallinta on painottunut vahvasti joko tekstiilityön tai teknisen työn työtapojen opetukseen. 

Käsityönopettajan työnkuvan mahdollisimman tarkka kuvailu hyödyttäisi niin työnantajaa, opetusta kuin hakijaa, sillä näin saataisiin oikea, ammattitaitoinen opettaja oikeaan paikkaan.

Epäselviä ammattinimikkeitä käytetään paljon

Keväällä 2020 Mol.fi-sivun kautta haettiin yhteensä 5200 opettajan paikkaa. Näistä käsityönopettajan paikkoja oli 113 kappaletta, eli 2,2 % kaikista opettajien paikoista. Luvut käyvät ilmi Teknisten aineiden opettajien TAO r.y. kokoamasta selvityksestä.

Avoinna olleista käsityönopettajan työpaikoista 75 % oli yläkoulun ja 18 % alakoulun opettajan tehtäviä. Loput olivat mm. erilaisia vankilaopettajien paikkoja. Listauksesta puuttuu todennäköisesti suurin osa alakoulun kaksoispätevien opettajien hakuilmoituksista, sillä niitä haetaan pääasiassa luokanopettajan tehtävänimikkeellä.

Suurin osa haettavista käsityönopettajan paikoista oli otsikoitu "käsityö"-nimikkeen alle, eikä otsikossa kerrottu, minkä työtavan paikka on kyseessä. Työtavan maininta oli vain harvassa otsikossa. "Tekninen työ, TN tai ”teknisk" mainittiin noin neljäsosassa (26 %) haettavista paikoista. Vastaavat ilmaisut sisältäviä tekstiilityön opettajan tehtäviä oli vain 6 % haettavista paikoista.

Epäselviä käsitteitä, kuten "kova” tai “pehmeä" käytettiin 6 % haettavista paikoista. Teknisen- ja tekstiilityön työtapojen yhteisopettajaa haettiin vain kahdessa paikassa. Suurin osa oli tuntiopettajan tehtäviä, sillä maininta "tunti”/“tim" löytyi 58 % haettavista ilmoituksista.


Lausunto käsityön opettajan ammattinimikkeen selkeyttämiseksi

Lausunnon tarkoituksena on selkeyttää tilanteita, joissa ilmaistaan käsityötä opettavan opettajan tehtävänkuvaa, koulutusta tai osaamista.

Käsityön opettajan nimikkeiden tarkka ja oikea käyttö kertoo, minkä koulutuksen ja työtavan opetuksesta tai opettajasta on kyse. Asianmukainen nimikkeiden käyttö lisää avoimuutta ja luottamusta sekä selkeyttää yhteistyötä ja käsityön eri sisältöjen opettamista. Nimikkeen oikeellisuuden vaatimus korostuu erityisesti virka- ja työnhakuun liittyvissä tilanteissa.

Keväällä 2020 haettiin 113 käsityön opettajan paikkaa, joissa otsikkotasolla käytettiin mm. seuraavia ilmaisuja “käsityö” (ilman määritelmää työtavasta), “kovat materiaalit”, “pehmeät materiaalit” ym. Nimikkeet ovat epäselviä, eivätkä vastaa merkitykseltään opetussuunnitelman henkeä.

Ehdotamme käytännöksi seuraavia nimikkeitä, joita käytetään jatkossa käsityön aineenopettajan pätevyyden omaavasta opettajasta tai käsityötä opettavasta luokanopettajasta.

Käsityön opettaja, molemmat työtavat (TN/TS) = Opettaja opettaa käsityön molempia työtapoja

Käsityön opettaja, teknisen työn (TN) työtavat = Opettaja opettaa pääasiassa teknisen työn työtapoja, aik. teknisen työn opettaja

Käsityön opettaja, tekstiilityön (TS) työtavat = Opettaja opettaa pääasiassa tekstiilityön työtapoja, aik. tekstiilityön opettaja

Luokanopettajan tehtävänimikkeessä, jonka opetustehtäviin käsityön opetus kuuluu, tulisi opetettavasta työtavasta olla maininta (TN/TS).

Virka- tai tehtävänimikkeet määrittelee työnantaja. Työnantajan velvollisuuksiin ja vastuisiin kuuluu virka- tai työtehtävää täytettäessä varmistua opettajan riittävästä aineenhallinnasta ja järjestää tarvittava perehdytys.

Allekirjoittaneet pedagogiset järjestöt ja opettajankoulutusta järjestävien yliopistojen edustajat esitämme, että käsityön opettajan nimikettä selkeytetään aina työtapaa kuvaavalla termillä, mikäli opetus keskittyy käsityön teknisen työn tai tekstiilityön työtapoihin. Mikäli opetus jakautuu kummankin työtavan kesken puoliksi, olisi siitäkin hyvä olla maininta.

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry

Mia Porko-Hudd, Åbo Akademi