Käsityön osaamisen arviointi 2020-2021 - ilmoittaudu tutkimukseen

1.1.2021

Käsityön arviointi 2020-2021

Tekstiiliopettajaliitto (TOL ry) ja Teknisten aineiden opettajat (TAO r.y.) ovat päättäneet yhteistyössä arvioida käsityön oppimistuloksia lukuvuoden 2020-2021 aikana. Tällä opettajajärjestöt haluavat kerätä objektiivista tietoa käsityön osaamisesta. Arvioinnin kohteena ovat 7. luokan oppilaat. Riittävän luotettavuustason saavuttamiseksi nyt tavoitellaan noin 1500 oppilaan valtakunnallista satunnaisotosta. Näin ollen mukaan tavoitellaan vähintään 75 koulua, joissa koulukohtainen otos olisi noin 20 oppilasta. Tulosten raportoinnissa noudatetaan opettajajärjestöjen yhdessä sopimaa neutraalia linjausta, joka vastaa yleensä oppimistuloksista julkaistujen arviointiraporttien edustamaa tyyliä.

Arvioinnin keskeinen tehtävä on selvittää 7.-luokkalaisten oppilaiden käsityön osaamisen tasoa opetussuunnitelman perusteiden (2014) aikakaudella. Arvioinnin keskeinen tarkoitus on tehdä näkyväksi oppiaineen opetussuunnitelmallisten muutosten vaikutus käsityön osaamiseen ja oppiaineen suosioon. Arvioinnin keskeinen tavoite on vaikuttaa tulevaisuudessa käsityöhön liittyviin koulutuspoliittisiin päätöksiin oppiaineen edun mukaisesti.

Opettajajärjestöt (TOL ry ja TAO r.y.) laativat yhteistyössä kokeen, joka mittaa oppilaiden käsityötietoa sekä lomakkeen, jolla opettajat arvioivat oppilaiden perustaitoja. Oppilas- ja opettajakyselyissä hyödynnetään olemassa olevia vastaavia mittareita. Antti Hilmola (Helsingin yliopisto) on lupautunut koordinoimaan arvioinnin toteutusta ja Hilmola vastaa arviointiaineiston käsittelyyn ja analyyseihin liittyvistä asioista.

Arvioinnin toteuttaminen edellyttää jäsenistöltä vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteistyötä. Opettajajärjestöillä ei ole mahdollisuutta maksaa korvauksia arviointiin osallistumisesta, mutta osallistuminen tarjoaa työvälineitä oppilasarviointiin, ja aja-tus on, että opettajat voisivat hyödyntää arviointiin osallistumista osana lukuvuoden 2020-2021 oppilasarviointia.¹ Ajatus on myös se, että koulun tasolla 7. luokan käsityön opetuksesta vastaavat opettajat toteuttavat arvioinnin yhteistyössä. Koulun tasolla päävastuu on arviointiin ilmoittautuneella/ilmoittautuneilla opettajilla.

Arviointiin liittyvä kokonaistyömäärä koulun tasolla (jaetaan opettajien kesken):

· Kirjallisen käsityötietoa mittaavan kokeen järjestäminen (1 oppitunti)

· Tietojen syöttäminen e-lomakkeelle* (n. 1 tunti)

· Arvio oppilaiden perustaidoista e-lomakkeelle* (n. 1-2 tuntia)

· Oppilaskyselyn järjestäminen (n. 15-20 minuuttia)

· Opettajakyselyyn vastaaminen (n. 10-15 minuuttia)

· Koordinointiin liittyvä yhteydenpito (satunnaiset s-postit, videopalaverit)


*Oppilaiden arviointitietojen kirjaaminen e-lomakkeelle voidaan tehdä ositetusti eli jakaa useampaan ajankohtaan. 1


Asiantuntevaa apuasi tarvitaan, joten ilmoittaudu mukaan arviointiin e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/105238/lomake.html


1) Halutessaan opettajat voivat järjestää arvioinnin koko ikäluokalle tukemaan omaa arviointityötä, mutta e-lomakkeelle syötetään vain otokseen valikoituneiden oppilaiden tiedot.Yhteistyöterveisin:

Minna Hankala-Vuorinen                                                                                        Jouni Kaipainen