Edunvalvonta

Sääntöjen mukaan liiton tarkoituksena on ammatillisena keskusjärjestönä valvoa Suomen tekstiilityön- ja käsityönopettajien ammatillisia, yleisiä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja sekä edistää ammattikunnan yhteisiä pyrkimyksiä. (2 §) 

Edunvalvonnassa keskeistä on oppiaineen aseman vahvistaminen koulutusjärjestelmässämme sekä opettajien työllisyystilanteen parantaminen. Edunvalvonta keskittyy erityisesti yleissivistävään koulutukseen, mutta liitto tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden käsityönopetusta tarjoavien ja käsityökulttuuria edistävien tahojen kanssa.

Oppiaineen aseman vahvistamisessa keskeisinä ovat viime vuosina olleet riittävien tuntimäärien turvaaminen perusopetuksessa sekä oppiainestatuksen saaminen lukiokoulutukseen.

Tekstiilityönopettajat ja teknisen työn opettajat ovat olleet erityisen huolissaan yläkoulun pakollisten käsityötuntien vähenemisestä ja valinnaisuuden lisäämisestä tulevissa opetussuunnitelmissa. Tämä tuottaa valtakunnallisesti epätasa-arvoisen tilanteen oppilaille. Päätökset tuntiresurssien käyttämisestä tehdään kunnissa, joiden säästötoimien vuoksi valinnaista opetusta ei pienissä kouluissa ole mahdollista toteuttaa.

Käsityön tuntiresursseja tarkasteltaessa pitää muistaa, että käsityö pitää sisällään kaksi oppisisältöä: tekstiilityö ja tekninen työ.  Yhden vuosiviikkotunnin pakollinen tekstiilityön opetus ei anna mahdollisuutta toteuttaa nykypäivän luovuutta ja itseohjautuvaa, projektimaisuutta korostavaa käsityönopetusta vaan pahimmillaan palauttaa käsityönopetuksen mallipiirustusten ja tee-näin -ohjeiden aikaan.

Keskeisiä vaatimuksiamme ovat olleet:

Perusopetus:

  • Käsityötä opettavalla opettajalla tulisi olla ainakin 5. luokasta eteenpäin aineenopettajan kelpoisuus tai vähintään syventävät opinnot käsityössä.
  • 3-6 luokan taito- ja taideaineiden valinnaistunneista suunnattava käsityölle kolme tuntia
  • Yläkouluihin taito- ja taideaineiden kiintiöstä käsityölle 2 vuosiviikkotuntia
  • Valinnaisryhmien perustamista niille oppiaineille (kuten käsityö), joille ei ole pakollista opetusta
  • Ryhmäkoot 12 oppilaaseen (työturvallisuuden näkökulmasta nykyisin max. 16)
  • integroitujen erityisoppilaiden tueksi aina käsityötaitoinen avustaja

Lukio-opetus

  • Lukiolain määräämää taito- ja taideaineiden kokonaisuutta ei voida korvata ainoastaan taideaineilla
  • ​Käsityölle on laadittava valtakunnallisissa lukion opetussuunnitelman perusteissa tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Tutustu aiempiin kannanottoihimme jäsensivuilla ja ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea paikallistason edunvalvontaan!