Ilmaisua, muotoilua, teknologiaa!

Käsityönopetus on monimuotoista niin prosessien kuin lopputuotostenkin suhteen. Käsityötä opetetaan muotoilun, ilmaisun ja teknologian näkökulmista. Opetus on oppilaan luovuutta tukevaa, tutkivaa, kokeilevaa ja ongelmalähtöistä. Konkreettisten tuotteiden lisäksi tehdään teoksia ja erilaisia tempauksia. Käsityönopetus ei ole valmiin mallin mukaan tekemistä vaan kaikessa tekemisessä on aina ideoinnin, suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin vaiheet. 

Yksilön oppimisen rinnalla yhtä tärkeänä on käsityön sosiaalinen ulottuvuus. Erilaiset yhteistoiminnalliset ja pelilliset kokonaisuudet ovat yhä useamman opettajan vakio-ohjelmistossa. Leimallista yleissivistävälle käsityönopetukselle on siis moninaisuus ja laaja-alaisuus. Yksittäiset tekniikat nivoutuvat ilmiölähtöisiksi kokonaisuuksiksi, jossa oppilaat ideoivat ja toteuttavat tutkien ja keksien erilaisia projekteja. 

"Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria" 

(POPS 2016)

Käsityö ei ole maailmasta irrallista toimintaa vaan opetus linkittyy aina kiinteästi ympäröivään maailmaan. Näkökulmia opetuskokonaisuuksiin otetaan esimerkiksi muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä, paikallishistoriasta, oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista tai vaikkapa maailman tapahtumista. Käsityön avulla oppii kestävää elämäntapaa.

Nykypäivän käsityönopetus edellyttääkin opettajalta laaja-alaista pedagogista osaamista, kykyä ottaa erilaisia oppijoita huomioon ja järjestää jokaiselle oppilaalle mielekkäitä, omaa ymmärrystä ja taitotasoa kehittäviä oppimistehtäviä yhteisten teemojen sisälle. Tuntien suunnittelu ja valmistelu vievätkin opettajalta yhä enemmän aikaa. On myös siedettävä epävarmuutta, joka ilmiölähtöiseen opetukseen väistämättäkin sisältyy. Käsityönopettaja on mahdollistaja, joka rakentaa inspiroivia oppimisympäristöjä ja luo erilaisia juonellisia kokonaisuuksia.

Nykypäivän käsityönopetus tarvitsee onnistuakseen riittävät resurssit: opetettavia tunteja, nykyaikaiset tilat ja laitteet sekä pätevät opettajat. Näistä lisää edunvalvonta-osiossa.

Opetusmateriaaleja

Lisää valmista opetusmateriaalia löytyy jäsenille jäsensivuilta.

  • Alkuperäinen idea korjausboxista: Minna Matinlauri ja Noora Bosch. Käsityöboksin sisällön on työstänyt Tekstiiliopettajaliiton työryhmä. Visuaalinen ilme Minna Hankala-Vuorinen.